CHÍNH SÁCH & CÁC QUY ĐỊNH CHUNG

Chính sách & các quy định chung


QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI BÁN VÀ NGƯỜI MUA

1. Quyền và trách nhiệm của người bán

  • Bàn giao công cụ, phần mềm đến tay khách hàng đúng như những gì đã mô tả.

  • Hướng dẫn khách hàng sử dụng phần mềm.

  • Bảo hành phần mềm, hệ thống theo quy định trên hợp đồng.

  • Không vi phạm luật bản quyền phần mềm và thông tin.

2. Quyền và trách nghiệm của người mua

  • Cung cấp thông tin cần thiết theo thỏa thuận, trên hợp đồng cho người bán thuận lợi triển khai, bàn giao phần mềm, hệ thống đến tay người mua.

  • Nếu khách hàng muốn yêu cầu thay đổi, bổ sung tính năng phần mềm/ hệ thống phải thông báo cho người bán và phải trả thêm chi phí phát sinh (nếu có).