SOFTWARE MÁY TÍNH

mỘT BỘ SOFTWARE MÁY TÍNH HOÀN CHỈNH BAO GỒM:

GUI (GIAO DIỆN)

eNGINE (ĐỘNG CƠ PHÂN TÍCH)

BOOK (DỮ LIỆU KHAI CUỘC)